เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558