การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร วันที่ 19 สิงหาคม 2556