สังเกตการณ์การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม ภายในวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง