โครงการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับ การพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนตามกรอบคุณ วุฒิมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ