ร่วมสังเกตการณ์การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558