เป็นประธานเปิดการสัมมนาการนำเสนอและสรุปผลการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 2 ภาคอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน