ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง "การสร้างวินัยเชิงบวกในสถานศึกษา" ในโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อประสิทธิภาพการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน