ร่วมต้อนรับคณะประเมินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทาง วิชาการด้านสุขภาพวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง