เข้าร่วมประชุมผู้บริหารของสถาบันพระบรมราชชนก และผู้บริหารสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)