เยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านตะเสะ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนบ้านตะเสะด้วย