เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558