ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE Bic C Trang ขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบางรัก ชุมชนน้ำผุด และชุมชนหนองยวน