ร่วมสังเกตการณ์ การอบรมความรู้เรื่อง สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และตลาดสดน่าซื้อสำหรับผู้ประกอบการในตลาดสดชินตา จำนวน 85 คน ในโครงการตลาดสด อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน