สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร วันที่ 26 สิงหาคม 2556