ร่วมสังเกตการณ์ การประชุมชี้แจงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข