เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยความร่วมมือกับ Fontys