นายช่างเขียนแบบก่อสร้าง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อออกแบบงานก่อสร้างรั้วอาณาเขตวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย