ได้เข้ามารายงานความคืบหน้า ในการซ่อมแซมระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสียของวิทยาลัย