เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการระบาด และฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ( Table top exercise) กรณีโรคเมอร์ส