เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเลือกซื้ออาหารและความปลอดภัยในอาหาร ในโครงการลดโรคอ้วนและโรคขาดสารอาหาร กิจกรรม อย.น้อย ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 70 คน ดำเนินโครงการโดยโรงเรียนวัดนาวง อำเภอห้วยยอด