เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฎิรูประบบงาน และแผนกำลังคนด้านปฐมภูมิเพื่อการวางแผนพัฒนากำลังคนในทุกระดับ ของเครือข่ายหมออนามัย และระดมความคิดเห็นการเตรียมจัดทำแผนปฎิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558