การตรวจประเมินและเฝ้าระวังตามเกณฑ์ทางด้านกายภาพและชีวภาพ ของร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง