เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 10/2558 ณ ห้องประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา