เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษากับตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ และบุคลากรกลุ่มกิจการนักศึกษา