การสุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร ของตลาดสดเทศบาลนครตรัง ในโครงการตลาดสดอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง