สำรวจพื้นที่และรังวัดที่ดิน อาณาเขตวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังเพิ่มเติม