ให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความจริงและความจำเป็นบางประการที่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องทำวิจัย เพื่อนำเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาการศึกษาเฉพาะทางด้านสาธารณสุข