ดร.พยงค์ เทพอักษร รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และอาจารย์สุภาวรรณ ทองเจิมศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง ประเมินความเสี่ยงสภาพเเวดล้อมในการทำงาน