เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนว ทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558