พบปะนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่นักศึกษาสนใจ พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป