เป็นประธานเปิดโครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง