ร่วมประชุมโครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง