งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2556