สำรวจเสาไฟฟ้าส่องสว่างภายในวิทยาลัย เพื่อซ่อมแซมและแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง