เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2558