เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558