ร่วมออกเยี่ยมเยียนการปฏิบัติศาสนกิจ (สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ) ตามหลักศาสนาของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของทุกตำบลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา