ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ทั้งทางภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอกันตัง