เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนา งานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2558