พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง