ประธานการมอบประกาศเกียรติคุณยกย่อง คณาจารย์ และนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น รวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย