การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างอันตรายประเภทต่างๆ ณ ตลาดสดบ้านโพธิ์ เทศบาลนครตรัง ในโครงการตลาดสดอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง