และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ประชุมชี้แจง และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการ