โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) รุ่นที่ 23 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2556