เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม ของ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง