ร่วมกิจกรรม รู้ รักษ์ พรรณไม้ท้องถิ่นใต้ ในโครงการรับน้องใหม่ หัวใจสีขาว ปีการศึกษา 2558