เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการผลิตแพทย์แนวปฎิรูปของเขตสุขภาพที่ 12