ร่วมงาน มุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข