ร่วมงานร้อยดวงใจ ด้วยรักและผูกพัน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข