โครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร ณ โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556